Již mnoho let zde naše MO ČRS Choceň užívala přírodní rybníčky na chov lososovitých ryb a uchování ostatních druhů ryb na nezbytnou dobu před vysazením. Areál byl udržovaný pod vedením zapálených lidí, pro které bylo starání se a rybí obsádku koníčkem i posláním.  Ale zub času se podepsal a bylo stále třeba upravovat břehy přírodních  nádrží, bojovat se škodnou a nedostatečným přítokem vody vlivem špatné manipulace s vodou na sousedícím jezu. Proto se v letech 2019 a 2020 výbor rozhodl po konzultaci s odborníky na chov lososovitých ryb a ekonomem, že necháme vypracovat návrh a následně projektovou dokumentaci na nové nádrže. Se záměrem byla seznámena na VČS MO naše členská základna. Po předložení požadavků ze strany MO vznikla projektová dokumentace nových sádek, která odpovídala finančním možnostem MO, umístění od našeho pozemku a pokud možno jednoduché obsluze nádrží. Následoval poměrně dlouhý proces povolování stavby a jednání s jednotlivými orgány. Vzhledem ke složitosti stavby a nároku na odbornost jsme ustoupili od možnosti některé práce provádět svépomocí, zvlášť když se do brigád nikdo moc nehrne. Na základě odsouhlasené PD a po vydání stavebního povolení byl proveden výběr dodavatele z předložených nabídek. Byla podepsána smlouva o dílo se společností ZALSTAV, spol. s.r.o. a následně předáno staveniště. Zahájení prací bylo naplánováno na 1.7.2021. Po předání staveniště firma zahájila zemní práce, ale z důvodu zvýšení hladiny řeky T. Orlice spojené s opravou elektrárny, nebylo možné celé léto pokračovat na stavbě. Proto jsme se dohodli s dodavatelem o posunutí zahájení prací, až nebudeme muset bojovat s vysokou podzemní vodou a zimou a práce byly posunuty na jaro roku 2022. Nasmlouvané práce byly již zdárně dokončeny .

Po zimě nás ještě čeká provedení oplocení se zajištěním proti škodné a terénní úpravy a osetí. Všechny tyto práce si provedeme pokud možno ve vlastní režii, tím žádáme členy naší MO , aby se případně přihlásili a přišli na brigádu. Z fotografií je patrné, že jsme vybudovali 4 nádrže. Ty nám pomohou vyprodukovat dostatečné množství ryb pro obsádku  revíru a případný prodej násady, aby byla naše MO do budoucna zajištěna ekonomicky. V další etapě  je v plánu ve spodní části areálu na našem pozemku vyhloubit přírodní rybníčky, které nebudou naštěstí tak finančně náročné na provedení.

Ještě nás čeká dílo zkolaudovat, aby bylo možné následně zahájit chov ryb.

Velký dík patří trpělivé dodavatelské společnosti, všem sponzorům a lidem, kteří se zasloužili o přípravu a zhotovení sádek . Bez nadšení, obětavosti a zápalu, který se z naší členské základny věříme ještě nevytratil, by sádky nestály.

Výbor MO ČRS Choceň